Algemene voorwaarden

Definities 

Mountain Visuals: Mountain Visuals, gevestigd te Tiel onder KvK nr. 80058132. 
Klant: degene met wie Mountain Visuals een overeenkomst is aangegaan. 
Partijen: Mountain Visuals en klant samen. 
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. 
 

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Mountain Visuals. 
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 
 

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes 

1. Aanbiedingen en offertes van Mountain Visuals zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen. 
 

Artikel 3 – Aanvaarding 

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Mountain Visuals zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Mountain Visuals slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd. 
 

Artikel 4 – Prijzen 

1. Alle prijzen die Mountain Visuals hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
2. Alle prijzen op die Mountain Visuals hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Mountain Visuals te allen tijde wijzigen. 
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Mountain Visuals vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren of een standaardprijs als dat is overeengekomen. 
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Mountain Visuals, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief/standaardprijs is overeengekomen. 
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Mountain Visuals een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 
6. Mountain Visuals is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Mountain Visuals de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. 
9. Mountain Visuals heeft het recht de prijzen te allen tijde aan te passen. 
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Mountain Visuals prijsaanpassingen meedelen aan de klant. 
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Mountain Visuals op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 
 

Artikel 5 – Gevolgen niet tijdig betalen 

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Mountain Visuals gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Mountain Visuals. 
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Mountain Visuals zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Mountain Visuals op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Mountain Visuals, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Mountain Visuals te betalen. 
 

Artikel 6 – Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 
 

Artikel 7 – Verrekening 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Mountain Visuals te verrekenen met een vordering op Mountain Visuals. 
 

Artikel 8 – Verzekering 

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, zaken van Mountain Visuals die bij de klant aanwezig zijn, zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
2. De klant geeft op eerste verzoek van Mountain Visuals de polis van deze verzekeringen ter inzage. 
 

Artikel 9 – Garantie 

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 
 

Artikel 10 – Uitvoering van de overeenkomst 

1. Mountain Visuals voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
2. Mountain Visuals heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Mountain Visuals tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Mountain Visuals tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 
 

Artikel 11 – Informatieverstrekking door de klant 

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik​baar aan Mountain Visuals. 
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
3, Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Mountain Visuals de betreffende bescheiden. 
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Mountain Visuals redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 
 

Artikel 12 – Duur van de overeenkomst 

1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege. 
2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk​zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over​schrijding van deze termijn moet de klant Mountain Visuals schriftelijk in gebreke stellen. 
 

Artikel 13 – Intellectueel eigendom 

1. Mountain Visuals behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen​recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mountain Visuals (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken. 
3. Mountain Visuals heeft het recht alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen​recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Te publiceren op de website (www.mountainvisuals.nl) en/of op de sociale media kanalen van Mountain Visuals.
4. Indien de klant niet akkoord is met artikel 3 onder Intellectueel eigendom dan kan de klant dit bij aanvang van de opdracht alsnog schriftelijk aan Mountain Visuals laten weten. Indien Mountain Visuals geen schriftelijk bericht heeft gehad dan heeft Mountain Visuals het recht om de intellectuele eigendomsrechten te publiceren op de website (www.mountainvisuals.nl) en/of op de social media kanalen van Mountain Visuals.
 

Artikel 14 – Geheimhouding 

1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Mountain Visuals ontvangt geheim. 
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Mountain Visuals waarvan hij weet of redelijker​wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Mountain Visuals schade kan berokkenen. 
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt. 
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant, die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan. 
 

Artikel 15 – Boetebeding 

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000. Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000 
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. 
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Mountain Visuals waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 
 

Artikel 16 – Vrijwaring 

De klant vrijwaart Mountain Visuals tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Mountain Visuals geleverde producten en/of diensten. 
 

Artikel 17 – Klachten 

1. De klant dient een door Mountain Visuals geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Mountain Visuals daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
3. Consumenten dienen Mountain Visuals uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort​koming, zodat Mountain Visuals in staat is hierop adequaat te reageren. 
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Mountain Visuals gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 
 

Artikel 18 – Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Mountain Visuals.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Mountain Visuals ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 
 

Artikel 19 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als Mountain Visuals een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Mountain Visuals verschuldigd zijn. 
 

Artikel 20 – Aansprakelijkheid Mountain Visuals 

1. Mountain Visuals is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
2. Indien Mountain Visuals aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
3. Mountain Visuals is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
4. Indien Mountain Visuals aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 
 

Artikel 21 – Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Mountain Visuals vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 
 

Artikel 22 – Recht op ontbinding 

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Mountain Visuals toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Mountain Visuals niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Mountain Visuals in verzuim is. 
3. Mountain Visuals heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Mountain Visuals kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 
 

Artikel 23 – Overmacht 

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Mountain Visuals in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Mountain Visuals kan worden toegerekend in een van de wil van Mountain Visuals onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk​heid niet van Mountain Visuals kan worden verlangd. 
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer​virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Mountain Visuals 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Mountain Visuals er weer aan kan voldoen. 
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
5. Mountain Visuals is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 
 

Artikel 24 – Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 

Artikel 25 – Wijziging algemene voorwaarden 

1. Mountain Visuals is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Mountain Visuals zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 
 

Artikel 26 – Overgang van rechten 

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Mountain Visuals. 
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 
 

Artikel 27 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Mountain Visuals bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 
 

Artikel 28 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mountain Visuals is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
 
Opgesteld op 1 september 2020

Scroll naar top